جلوگیری از بلند شدن بیش از حد صدا هنگام تماشای فیلم در کامپیوتر

  اگر شما از آن دسته افرادی هستید که با کامپیوتر خود زیاد فیلم تماشا می کنید ، حتما مثل من یا این مشکل روبرو شدید که یهو یک جای فیلم صدای فیلم بیش...