ساین و قانونی کردن برنامه ها در داخل گوشی FreeSigner v1.01

FreeSigner v1.01 FreeSigner v1.01 نام برنامه ای است که به کمک آن می توانید در زمانی کوتاه برنامه های ساین نشده ی خود را در داخل گوشیتان ساین نمائید. این برنامه قابل نصب بر...