فشرده سازی و کاهش حجم تصاویر بدون افت کیفیت FileMinimizer Pictures 2.0

  FileMinimizer Pictures 2.0 + Serial کم بودن حجم یک عکس در خیلی مواقع به شما کمک می کند مخصوصا زمانی که وبسایت یا وبلاگی داشته باشید ، با کم بودن حجم عکس ، صفحه...