ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۶ ( انتشار ضمیمه : ۳۰/۰۳/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۶       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۶ :    • گوشی‌های خود را خاموش کنید! • فرانسوی‌ها مشاور اپراتور سوم موبایل شدند • ثبت شماره‌هایی که با...