تهیه و ساخت فایل های Setup بصورت حرفه ای Astrum InstallWizard v2.28.00

  Astrum InstallWizard v2.28.00      همانطور که می دانید ، برای نصب برنامه های مختلف ، به یک فایل Installer نیاز است. در حقیقت سازنده آن برنامه ، فایل های مورد نیاز آن را با...