ارسال ایمیل های گروهی به صورت پیشرفته Email Sender Deluxe 2.31

   Email Sender Deluxe Email Sender Deluxe نرم افزاری کاربردی از شرکت Kristanix Software به منظور ارسال ایمیل های گروهی به صورت پیشرفته می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود...