ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۵ ( انتشار ضمیمه : ۳۱/۰۵/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۵       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۵ :    • گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات نهایی شده است • مشکلات خطوط E1 از مراجع حقوقی درحال...