نمایش تصویر بزرگ و تمام صفحه فرد تماس گیرنده Best Full Screen Caller V4.0

  Best Full Screen Caller V4.0   برای ذخیره یک شماره در تلفن همراه ، می توان به آن عکس شخص را هم اضافه کرد تا در مواقعی که فرد با شما تماس می گیرد ، تصویر...