مجموعه ای زیبا از عکس های نیمی از کادر خارج شده Revived Photos

  ۴۴ Revived Photos     مجموعه ای متشکل از ۴۴ عکس زیبا و ساختگی که در هر یک از آنها با تبحری خاص قسمتی از عکس از کادر خارج شده است ، که...