ماشین حساب مهندسی فوق العاده برای کامپیوتر ProKalc 7.9d

  ProKalc 7.9d   ProKalc یک ماشین حساب علمى و مهندسی با عملکردهاى ریاضى بسیار زیاد می باشد و به همین دلیل از آن بعنوان یک ماشین حساب قوى می توان نام برد. این ماشین حساب ۱۵...