ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۳۸ ( انتشار ضمیمه : ۱۷/۰۶/۸۹ )

       عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۳۸ :   • نامه‌رسان تلفنچی • عشق برای رفاقت یا سیاستی برای رقابت؟ • منشی خستگی‌ناپذیر • دولتی الکترونیک برای شهروندان • قاتلی روی...