نرم افزار چک کردن ایمیل های مختلف خود بصورت همزمان Multi Email Notifier v3.6.1

 Multi Email Notifier v3.6.1   ممکن است شما دارای چندین ایمیل از چندین سایت معروف باشید ، و همیشه هم بخواهید آنها را چک کنید ، اگر بخواهید یکی یکی وارد هر کدام شوید...