ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲ ( انتشار ضمیمه : ۱۸/۰۷/۸۹ )

 ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲ :   • تصویب انجام ترانزیت ترافیک ارتباطات از طریق ۲۰ درگاه بین‌الملل • اقدامات IT کشور در قالب سند طرح...