کنترل فرزندان در کار با کامپیوتر و اینترنت Salfeld Child Control 2010 v10.343.0.0

 Salfeld Child Control 2010 v10.343.0.0     امروزه دیگر در اکثر خانه ها کامپیوتر وجود دارد و این با عث می شود که فرزندان کوچک خانواده از همان کودکی به کامپیوتر علاقه مند...