پاک کردن History و هرگونه ردپای اینترنتی Auto Clear History 2.1.6.6

 Auto Clear History 2.1.6.6     همانطور که می دانید ، زمانی که شما از اینترنت استفاده می کنید و به سایت ها و صفحات مختلف اینترنتی می روید کل اطلاعات و این...