صفر (Reset) کردن زمان اجرای برنامه های آزمایشی (Trial) توسط Trial Reset 4.0 RC1

 Trial Reset 4.0 RC1 نرم افزاری بسیار کاربردی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود زمان اجرای برنامه های آزمایشی (Trial) را صفر نمایید.  ممکن است برای شما پیش آمده باشد که...